SHOFU Product Catalogue in Russian // Free Download

SHOFU Product Catalogue in Russian // Free Download

Here you can download the SHOFU Product Catalogue (152 pages) in Russian as a PDF file.

Каталог продукции SHOFU – Russian – (14 MB): http://goo.gl/tiMCGT

SHOFU Dental GmbH · www.shofu.de · www.facebook.com/shofudentaleurope/

Back to: Company News