SHOFU Product Catalogue // Free Download

SHOFU Product Catalogue // Free Download

Did you get your copy of the SHOFU Product Catalogue? Here you can download the SHOFU Product Catalogue (152 pages) in French, Italian & English as a PDF file.

SHOFU Catalogue Produits – French – (14 MB): http://goo.gl/yA9e5K
SHOFU Catalogo Prodotti – Italian – (14 MB): http://goo.gl/aD66Hm
SHOFU Product Catalogue – English – (14 MB): http://goo.gl/T9AC2G

SHOFU Dental GmbH · www.shofu.de · www.facebook.com/shofudentaleurope/

Back to: Allgemein