Δήλωση ασφάλειας δεδομένων

Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η ανώτερη διοίκηση της SHOFU Dental GmbH προστατεύει ιδιαίτερα τα δεδομένα και το απόρρητο τους. Είναι πάντα δυνατή η χρήση των ιστοσελίδων της SHOFU Dental GmbH χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση οποιασδήποτε από τις ειδικές υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω του ιστότοπού μας, τότε θα μπορούσε να είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δεν υπάρχει νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία, τότε λαμβάνουμε γενικά τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου δεδομένων, εκτελείται πάντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με τις ειδικές ανά χώρα διατάξεις προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την SHOFU Dental GmbH. Με αυτήν τη δήλωση απορρήτου δεδομένων, η εταιρεία μας επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τη φύση, σκοπό και λόγο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, αυτή η δήλωση ασφάλειας δεδομένων προορίζεται να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Ως ο ελεγκτής, η SHOFU Dental GmbH έχει εφαρμόσει πολλά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται σε ιστότοπους ενδέχεται να έχουν κενά ασφαλείας, έτσι ώστε η απόλυτη προστασία να μην είναι εγγυημένη. Ως αποτέλεσμα, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει την επιλογή να παρέχει προσωπικά δεδομένα μέσω εναλλακτικών διαδρομών, π.χ. από το τηλέφωνο.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της SHOFU Dental GmbH βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας των δεδομένων μας προορίζεται να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή από το κοινό, καθώς και από τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

α) Προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να προσδιοριστεί (αναφέρεται παρακάτω ως «υποκείμενο δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι κάποιος που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες συγκεκριμένους για τους φυσικούς, φυσιολογικούς, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

β) Δεδομένα υποκείμενου
Ένα υποκείμενο δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ταυτοποιήσιμο ή αναγνωρίσιμο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

γ) Επεξεργασία
Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης με άλλο τρόπο, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

δ) Περιορισμός επεξεργασίας
Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

ε) Ψευδωνυμοποίηση
Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

στ) Υπεύθυνο μέρος ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας
Το υπεύθυνο μέρος ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν οι στόχοι και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, το αρμόδιο μέρος ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορούν να ορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.

ζ) Επεξεργαστής
Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου μέρους.

η) Αποδέκτης
Ο αποδέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας στον οποίο γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν πρέπει να θεωρούνται αποδέκτες.

θ) Τρίτο μέρος
Ένα τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή οργανισμός διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, υπεύθυνος, επεξεργαστής και πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπεύθυνου μέρους ή του επεξεργαστή, έχουν άδεια να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

ι) Συγκατάθεση
Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία αυτός ή αυτή, με μια δήλωση ή με μια σαφή καταφατική ενέργεια, υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

2. Όνομα και Διεύθυνση του ελεγκτή

Ελεγκτής για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι:

SHOFU DENTAL GmbH
An der Pönt 70
40885 Ratingen
Γερμανία

Τηλ: +49 (0) 21 02 / 86 64-0
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

3. Λεπτομέρειες επικοινωνίας του Υπαλλήλου Προστασίας Δεδομένω

Υπάλληλος Προστασίας Δεδομένων [Datenschutzbeauftragter] SHOFU DENTAL GmbH
An der Pönt 70
40885 Ratingen
Γερμανία

Τηλ: +49 (0) 21 02 / 86 64-0
E-Mail: dataprotection@shofu.de

4. Cookies

Οι ιστοσελίδες της SHOFU Dental GmbH χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού.

Πολυάριθμοι ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν το λεγόμενο αναγνωριστικό cookies. Το αναγνωριστικό cookies είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookies. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας ιστοσελίδες και διακομιστές μπορούν να εκχωρηθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookies. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης ιστού που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookies.

Με τη χρήση των cookies, η SHOFU Dental GmbH μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου περισσότερες φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την τοποθέτηση των cookies.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν έχοντας κατά νου τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

5. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος SHOFU Dental GmbH συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: (1) τους τύπους και τις εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) τον ιστότοπο από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι λεγόμενοι παραπομπές), (4) τους δευτερεύοντες ιστότοπους που ζητούνται από το σύστημα πρόσβασης στον ιστότοπό μας (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου της πρόσβασης σύστημα, και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάγκες ασφαλείας σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας.

Όταν χρησιμοποιεί αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, η SHOFU Dental GmbH δεν εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντ ‘αυτού, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να: (1) αποδώσει σωστά το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, (2) να βελτιστοποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπού μας καθώς και τη διαφήμισή του, (3) να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας ιστότοπων, και (4) παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, η SHOFU Dental GmbH αναλύει στατιστικά τα ανώνυμα συλλεγόμενα δεδομένα και πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας δεδομένων της εταιρείας μας, και να διασφαλίσει ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

6. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος SHOFU Dental GmbH περιέχει πληροφορίες που βασίζονται σε νόμιμες απαιτήσεις που επιτρέπουν γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την εταιρεία μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση για το λεγόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (διεύθυνση email). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω email ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τέτοια προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται για σκοπούς επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.

7. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης, ή στο βαθμό που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες στους νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι πλέον εφαρμόσιμος ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους αρμόδιους νομοθέτες, τότε τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται ή διαγράφονται τακτικά σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

8. Δικαιώματα του υποκείμενου δεδομένων

α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας την επιβεβαίωση για το κατά πόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά του δεδομένα. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, τότε μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

β) Δικαίωμα πρόσβασης
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά του δεδομένα και ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, ο ευρωπαίος νομοθέτης παρέχει πρόσβαση στο υποκείμενο των δεδομένων στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους λόγους επεξεργασίας
 • τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται
 • τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως παραλήπτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
 • όπου είναι δυνατόν, η προγραμματισμένη περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτής της περιόδου
 • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή να αντιταχθεί σε μια τέτοια επεξεργασία
 • την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες τέτοια επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων

Επιπλέον, το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με την αποκάλυψη.

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, τότε μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να έχει συμπληρώσει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να ξεχαστεί)
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, στο βαθμό που δεν απαιτείται επεξεργασία:

 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
 • Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την SHOFU Dental GmbH, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου ελέγχου. Ένας υπάλληλος της SHOFU Dental GmbH διασφαλίζει την άμεση συμμόρφωση με το αίτημα διαγραφής.

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, να ενημερώσει άλλους ελεγκτές που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας για τυχόν συνδέσμους ή αντιγραφή ή αναπαραγωγή αυτών των προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που δεν απαιτείται επεξεργασία. Ένας υπάλληλος της SHOFU Dental GmbH θα ξεκινήσει τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον ελεγκτή τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά αντί του περιορισμού της χρήσης τους.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου δεδομένων.

Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την SHOFU Dental GmbH, αυτός ή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του ελεγκτή. Ένας υπάλληλος της SHOFU Dental GmbH θα ξεκινήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Αυτός ή αυτή έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του το GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR, ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR, και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της επίσημης αρχής που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του για φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν ελεγκτή στον άλλο, όπου είναι τεχνικά εφικτό και όταν το πράττει δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της SHOFU Dental GmbH.

ζ) Δικαίωμα αντίρρησης
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αντιτίθεται, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, η οποία βασίζεται στο στοιχείο ε) ή (στ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

Η SHOFU Dental GmbH δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεις.

Εάν η SHOFU Dental GmbH επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου marketing, το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει για το προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο marketing. Εάν το υποκείμενο δεδομένων αντιτίθεται στην SHOFU Dental GmbH σχετικά με την επεξεργασία για σκοπούς άμεσου marketing, τότε η SHOFU Dental GmbH δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

Επιπλέον, το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν ή από την SHOFU Dental GmbH για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 (1) του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ένστασης, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της SHOFU Dental GmbH ή με οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο. Στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και κατά παρέκκλιση από την οδηγία 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή παρόμοια επηρεάζει σημαντικά τον ίδιο, στο βαθμό που η απόφαση: (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου δεδομένων.

Εάν η απόφαση: (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η SHOFU Dental GmbH εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και τα νόμιμα συμφέροντα του υποκειμένου δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον το δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

Εάν το υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που αφορούν την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

θ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Εάν το υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

κ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε γενικά να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή της συνήθους κατοικίας ή του χώρου εργασίας σας ή με την έδρα της εταιρείας μας

9. Απόρρητο με εφαρμογές και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Ο ελεγκτής δεδομένων συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων με σκοπό τη διαχείριση της διαδικασίας αίτησης. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, εάν ο αιτών υποβάλλει αντίστοιχα έγγραφα αίτησης με ηλεκτρονικά μέσα, για παράδειγμα, μέσω email ή χρησιμοποιώντας μια φόρμα ιστού στον ιστότοπο, στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν αιτούντα, τότε τα υποβληθέντα δεδομένα αποθηκεύονται για τους σκοπούς της εφαρμογής της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα, τότε τα έγγραφα της αίτησης διαγράφονται αυτόματα δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της απόφασης άρνησης, στο βαθμό που η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλα νόμιμα συμφέροντα του υπευθύνου επεξεργασίας. Άλλα νόμιμα συμφέροντα για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ένα βάρος αποδείξεως σε μια διαδικασία σύμφωνα με τη γερμανική γενική πράξη για την ίση μεταχείριση (AGG).

10. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Facebook
Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και δίκτυο μέσω αιτημάτων φίλων.

Η εταιρεία του Facebook είναι Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (Facebook plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του θέματος δεδομένων ζητείται αυτόματα να κατεβάσετε την οθόνη του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου Facebook. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών στο Facebook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για το ποιος συγκεκριμένος υπο-ιστότοπος του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Facebook, το Facebook εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ ‘όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του στον ιστότοπό μας, σε ποιον συγκεκριμένο υπο-ιστότοπο του ιστότοπού μας επισκεφθήκαμε από το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Facebook και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί “Μου αρέσει” ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook ταιριάζει με αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Facebook του υποκειμένου δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα, μέσω του Facebook στοιχείου, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο δεδομένων, όποτε το υποκείμενο δεδομένων συνδέεται ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook. Εάν το υποκείμενο δεδομένων δεν επιθυμεί να μεταδώσει τέτοιες πληροφορίες στο Facebook με αυτόν τον τρόπο, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεδεμένος από τον λογαριασμό του στο Facebook πριν από την πραγματοποίηση κλήσης στον ιστότοπό μας.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων που δημοσιεύθηκε από το Facebook, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση http://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Αυτή η πολιτική εξηγεί επίσης τις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης που παρέχονται από το Facebook για την προστασία του απορρήτου του υποκειμένου δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο δεδομένων για την εξάλειψη μιας μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

11. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)
Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Το Web analytics είναι η συλλογή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε ένα άτομο (η λεγόμενη παραπομπή), ποιες υποσελίδες επισκέφτηκαν ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβλήθηκε μια υποσελίδα. Το Web analytics χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Η εταιρεία λειτουργίας του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή “_gat._anonymizeIp” για αναλυτικά στοιχεία ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της εφαρμογής, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου δεδομένων συντομεύεται από την Google και ανώνυμη κατά την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο συμβαλλόμενο κράτος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του Google Analytics συστατικού είναι η ανάλυση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας και για την παροχή διαδικτυακών αναφορών, οι οποίες δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων. Τα cookies ορίζονται παραπάνω. Το cookie επιτρέπει στην Google να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα στην Google μέσω του αντίστοιχου στοιχείου του Google Analytics για σκοπούς διαδικτυακής ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου δεδομένων, η οποία επιτρέπει στην Google, μεταξύ άλλων, να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και, στη συνέχεια, να δημιουργήσει διακανονισμούς προμήθειας.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας, τέτοια προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να αποκαλύψει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται και συνεπώς να απορρίπτει μόνιμα τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια προσαρμογή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης το Google Analytics να τοποθετήσει cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων. Επιπλέον, τυχόν cookie που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή άλλα προγράμματα λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο δεδομένων έχει την επιλογή να αντιταχθεί στη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και με την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από την Google και να αποτρέψει οποιαδήποτε τέτοια συλλογή και επεξεργασία . Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης κάτω από τον σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν επιτρέπεται η μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με επισκέψεις σε ιστοσελίδες στο Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης θεωρείται αντίρρηση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων αργότερα διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί πρόσφατα, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του, είναι δυνατό να εκτελεστεί η επανεγκατάσταση ή επανενεργοποίηση του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στις www.google.de/intl/de/policies/privacy/ και www.google.com/analytics/terms/de.html. Το Google Analytics εξηγείται περαιτέρω στη διεύθυνση www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του YouTube
Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο και άλλους χρήστες να ορίζουν δωρεάν βίντεο κλιπ και επίσης επιτρέπει την προβολή, τον έλεγχο και τον σχολιασμό των εν λόγω βίντεο κλιπ. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των ειδών βίντεο, παρέχοντας πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές πλήρους μήκους, καθώς και μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που δημιουργούνται από χρήστες.

Η εταιρεία που λειτουργεί στο YouTube είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), ζητείται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων για λήψη της προβολής του αντίστοιχου στοιχείου YouTube από το YouTube μέσω του στοιχείου YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.youtube.com/yt/about/de/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google ενημερώνονται για το συγκεκριμένο υπο-ιστότοπο του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube εντοπίζει με κάθε κλήση σε έναν δευτερεύοντα ιστότοπο που περιέχει ένα βίντεο του YouTube, το οποίο συγκεκριμένος δευτερεύων ιστότοπος του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου δεδομένων.

Το YouTube και το Google λαμβάνουν, μέσω του στοιχείου YouTube, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο δεδομένων, κάθε φορά που το υποκείμενο δεδομένων συνδέεται ταυτόχρονα στο YouTube κατά τη διάρκεια της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το θέμα δεδομένων κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube. Εάν το υποκείμενο δεδομένων δεν επιθυμεί να μεταδώσει τέτοιες πληροφορίες στο YouTube και το Google με αυτόν τον τρόπο, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεδεμένος από τον λογαριασμό του στο YouTube πριν από την πραγματοποίηση κλήσης στον ιστότοπό μας.

Τα δημοσιευμένα στοιχεία προστασίας δεδομένων του YouTube, οι οποίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.google.de/intl/de/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

13. Νομική βάση για την επεξεργασία
Άρθρο 6 (1) μέρος α. του GDPR χρησιμεύει ως η νομική βάση για την επεξεργασία εργασιών για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο δεδομένων, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 μέρος β. του GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, π.χ. για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, τότε η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 μέρος γ. του GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματίστηκε στις εγκαταστάσεις μας και το όνομά του, η ηλικία του, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα πρέπει να αποκαλυφθούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6: (1) μέρος δ του GDPR. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, μέρος στ του GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πράξεων που δεν καλύπτονται από κανέναν από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους, στο βαθμό που τα συμφέροντα αυτά δεν παρακάμπτονται από συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου δεδομένων. Τέτοιες εργασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές διότι έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι ένα έννομο συμφέρον θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν το υποκείμενο δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 πρόταση 2 GDPR).

14. Έγκυρα συμφέροντα στην επεξεργασία που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος
Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 μέρος στ. του GDPR, το νόμιμο συμφέρον μας είναι να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας προς όφελος της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

15. Περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα
Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη περίοδος νόμιμης διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται συνήθως, στο βαθμό που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση ή την έναρξη μιας σύμβασης.

16. Νόμιμοι ή συμβατικοί κανονισμοί για την παροχή προσωπικών δεδομένων · απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης · υποχρέωση του υποκειμένου δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα · πιθανές συνέπειες της μη παροχής τέτοιων δεδομένων
Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον συμβατικό συνεργάτη). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συνάψουμε μια σύμβαση με την οποία το υποκείμενο δεδομένων θα μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης της σύμβασης με το υποκείμενο δεδομένων. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας διευκρινίζει στο υποκείμενο δεδομένων εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής τα προσωπικά δεδομένα.

Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ.

Αυτή η δήλωση απορρήτου δεδομένων δημιουργήθηκε από το Generator Statement Generator της DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, η οποία λειτουργεί ως εξωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Bamberg, και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την RC GmbH, η οποία πωλεί μεταχειρισμένους υπολογιστές και τους δικηγόρους από WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.